ഡിസംബർ വായന - 1

മനുഷ്യപുത്രൻ              

                                                                                                     
നോവൽ                                                                                                    
കെ. സി. വർഗ്ഗീസ്

 “നസ്രേത്തുകാരൻ തച്ചൻ ജോസഫിന്റെ മകൻ
എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ
യഹൂദസമുദായത്തിൽ കലാപങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന
ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു.
സർവ്വോപരി
ഇവന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ
യഹൂദമതത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണങ്ങൾക്കും
 റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും
ഒരു ഭീഷണിയാണ്‌....


യേശുവിന്റെ മരണം
 ഒരു ആസൂത്രിത കൊലപാതകമായിരുന്നുവെന്നും
ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ
പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും പങ്കുവഹിച്ച
പ്രതിലോമ- ശക്തികൾ
ഇന്നും നമ്മുടെയിടയിൽ 
സജീവമായി വ്യവഹരിക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേയ്ക്ക്
ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കുകയാണീ നോവൽ.


പ്രസിദ്ധീകരണം: ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്
വില: 85 രൂപ

No comments:

Post a Comment

എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം?