എന്റെ മുല്ല

കൊച്ചരിപ്പല്ലുള്ള കുഞ്ഞുചിരിച്ചപോൽ
ഇന്നെന്റെ മുല്ല ചിരിച്ച കണ്ടോ!
മാനത്തെ താരങ്ങൾ താഴത്തു വീണപോൽ
ഇന്നെന്റെ മുല്ല ചിരിച്ചകണ്ടോ!
മുത്തശ്ശിക്കഥകേൾക്കും കുഞ്ഞിളംകണ്ണുപോൽ
ഇന്നെന്റെ മുല്ല ചിരിച്ചകണ്ടോ!
‘ഓമനത്തിങ്കൾ’കേട്ടാടും മനസ്സുപോൽ
ഇന്നെന്റെ മുല്ല ചിരിച്ചകണ്ടോ!
നാണത്താൽ കൂമ്പുന്ന പെണ്മുഖമെന്നപോൽ
ഇന്നെന്റെ മുല്ല ചിരിച്ചകണ്ടോ!
തെന്നൽ തലോടുന്ന പുൽത്തണ്ടിലീണം പോൽ
ഇന്നെന്റെ മുല്ല ചിരിച്ചകണ്ടോ!
തന്ത്രികൾ മീട്ടുന്ന നീൾവിരൽതുമ്പുപോൽ
ഇന്നെന്റെ മുല്ല ചിരിച്ചകണ്ടോ!
ഒപ്പനപ്പാട്ടിൽ തുടിക്കും മനം പോലെ
ഇന്നെന്റെ മുല്ല ചിരിച്ചകണ്ടോ!
എന്മൃദുസ്പർശത്തിൽ നീമൊട്ടിടുന്നപോൽ
ഇന്നെന്റെ മുല്ല ചിരിച്ചകണ്ടോ!

1 comment:

  1. ഈ കവിത വളരെ മനൊഹരമായിട്ടുണ്ട്.. അഭിനന്ദനങ്ങൾ

    ReplyDelete

എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം?